Wacht a.u.b...

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen

Ga naar MME Group website

MME anodes

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna ook aangeduid als 'Voorwaarden') zal worden verstaan onder:
- "Leverancier" : betekend “Materiaal Metingen Europe BV”;
- "Afnemer": de contractuele wederpartij van de Leverancier;
- "Overeenkomst": de schriftelijke overeenkomst, met bijlagen, gesloten tussen de Leverancier en de Afnemer, of de opdrachtbevestiging afgegeven in het kader van die overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden welke geacht worden deel uit te maken van de overeenkomst;
- "Diensten": elke dienstverlening, zoals aangenomen werk, opbouw- of installatiewerkzaamheden, technische bijstand, inspectie-, advies-, reparatie-, revisie- of onderhoudswerkzaamheden die de Leverancier zal verlenen, ongeacht of zulks (mede) is overeengekomen in het kader van een overeenkomst tot leveren van Goederen en ongeacht de benaming die aan die diensten wordt gegeven;
- "Goederen": alle goederen tot levering waarvan de Leverancier zich heeft verplicht en welke mede omvatten software en/of hardware, reserveonderdelen, certificaten en/of documentatie welke nodig is/zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;
- "Acceptatie Protocol": het document dat door beide partijen wordt opgesteld en ondertekend, en dat als bewijs zal dienen dat de geleverde Goederen en/of de verrichte Diensten in overeenstemming zijn bevonden met een Overeenkomst;
- “Levering”: de levering van Goederen, overeenkomstig hetgeen partijen in de Overeenkomst hebben bepaald;
- "Uitvoering": het verrichten van Diensten en/of de Levering van Goederen door de Leverancier;
- "Contractprijs": de prijs welke op grond van de Overeenkomst aan de Leverancier verschuldigd is in verband met de Levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten;
- "Personeel": al het personeel dat direct of indirect door de Leverancier te werk is gesteld en/of is door de Leverancier is ingehuurd, inclusief vertegenwoordigers van de Leverancier.

2. Algemeen

2.1 Deze Voorwaarden en de Overeenkomst kunnen slechts worden gewijzigd en aangevuld indien een dergelijke wijziging of aanvulling uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.2 De Overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst.

2.3 Elk aanbod van de Leverancier is vrijblijvend.

2.4 De Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat alle toepasselijke exportvergunningen worden verkregen.

2.5 De Leverancier is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst een onderaannemer in te schakelen en/of om (een deel van) haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

3. Verplichting van Afnemer tot medewerking

Wanneer de Uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen dient te geschieden op een plaats welke is gelegen buiten het bedrijfs- of fabrieksterrein van de
Leverancier, garandeert de Afnemer dat de Leverancier de Uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk na aankomst van de Goederen en/of het Personeel kan aanvangen en voorts zonder onderbreking of belemmering kan continueren. De Afnemer zal, voordat de Goederen en/of het Personeel zijn/is gearriveerd reeds alle noodzakelijke voorzieningen hebben getroffen – ongeacht of deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen – zodat de werkzaamheden op de overeengekomen datum kunnen aanvangen en daarna zonder onderbreking of belemmering kunnen worden uitgevoerd.

3.1 Technische en andersoortige ondersteuning in het kader van veiligheid en opslag

3.1.1 Ingeval de Uitvoering zal plaatsvinden op het terrein van de Afnemer, dient de Afnemer alle wettelijk voorgeschreven en/of anderszins redelijkerwijs te nemen maatregelen te treffen ter voorkoming van ongevallen op zijn terrein. De Afnemer zal de Leverancier ten minste 7 dagen voor de geplande aanvang van de Uitvoering schriftelijk op de hoogte stellen van de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen en zal er voorts voor zorgdragen dat zijn personeel dat belast is met veiligheidszaken, te allen tijde tijdens de Uitvoering op het terrein aanwezig is. de Leverancier is gerechtigd om Uitvoering te weigeren of op te schorten indien of zolang de veiligheid van zijn Personeel onvoldoende is gewaarborgd.

3.1.2 In aanvulling op artikel 3.1.1 van deze Voorwaarden zal de Afnemer kosteloos alle ondersteuning verlenen en beschikbaar stellen die de Leverancier redelijkerwijs nodig acht, zoals – maar niet beperkt tot – het ter beschikking stellen van opgeleid of niet-opgeleid personeel, het beschikbaar stellen van de noodzakelijke inrichtingen, werktuigen en andere hulpmiddelen, zoals in het bijzonder gereedschap voor het ondersteunend personeel alsmede hefinstallaties van voldoende capaciteit (inclusief bedienend personeel), steigermateriaal en dergelijke, alsmede schoonmaak-, verpakkings- en smeermiddelen. Voorts dient Afnemer zorg te dragen voor verwarming, verlichting, water en elektriciteit van voldoende capaciteit inclusief de noodzakelijke aansluitpunten, benevens lasgas en andere benodigdheden voor het uitvoeren van de werkzaamheden, al het bovenstaande voor zover deze niet op basis van de Overeenkomst door de Leverancier dienen te worden verzorgd. Het  materiaal dat de Afnemer ter beschikking stelt, dient veilig en van uitstekende kwaliteit te zijn.

3.1.3 De Afnemer is verantwoordelijk voor de opslag van alle geleverde Goederen,  reserveonderdelen en andere materialen, in een droge, omsloten en afsluitbare ruimte op of in de directe omgeving van het terrein waar de Goederen zijn afgeleverd en/of de Diensten zullen worden verricht, een en ander overeenkomstig het normale gebruik en/of instructies van de Leverancier. Voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden zal de Afnemer de Goederen controleren teneinde zeker te stellen dat de Goederen volledig en onbeschadigd zijn. Goederen die gedurende de opslag zoek raken of beschadigd zijn, worden voor rekening van de Afnemer vervangen of gerepareerd.

3.2 Documentatie

3.2.1 De Afnemer garandeert dat alle documenten en vergunningen die vereist zijn in verband met de invoer en uitvoer van de Goederen en/of het verblijf van Personeel in het land van en op de terreinen van de Afnemer ten tijde van de aankomst van de Goederen en/of het Personeel beschikbaar zijn.

3.2.2 De Afnemer is verplicht om aan de Leverancier tijdig en kosteloos alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de Overeenkomst, zoals onder meer relevante technische informatie, logboeken, inspectierapporten en invoervergunningen.

3.2.3 De Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie met een vertrouwelijk karakter die in het kader van de Overeenkomst van de Leverancier mocht worden ontvangen. De Afnemer mag dergelijke vertrouwelijke informatie slechts gebruiken indien en voor zover de Uitvoering van de Overeenkomst dat vergt. Door de Leverancier verstrekte informatie dient door de Afnemer op het eerste verzoek aan de Leverancier te worden teruggegeven.

3.3 Intellectuele Eigendomsrechten

3.3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt alle tekeningen, ontwerpen, (technische) documentatie, bouwspecificaties, computerprogramma's, alsmede alle dragers van die rechten (hierna gezamenlijk aan te duiden als :"I.E.-rechten"), waarvan Klant gedurende deze overeenkomst op enige wijze kennis neemt, zullen te allen tijde de eigendom blijven van Leverancier en zullen worden geretourneerd aan Leverancier op diens eerste verzoek dan wel onmiddellijk na voltooiing van de contractuele verplichtingen verwoord in deze overeenkomst van zowel Klant als Leverancier.

3.3.2. Alle I.E.-rechten gemaakt of ontwikkeld ten behoeve van of tijdens deze overeenkomst door of namens Klant worden hierbij overgedragen aan Leverancier welke overdracht Leverancier hierbij accepteert. De Klant zal op eerste verzoek van Leverancier al het nodige en vereiste, voor zover noodzakelijk volgens het toepasselijke recht doen volgens het toepasselijke recht teneinde de overdracht van de I.E.-rechten aan de Leverancier te bewerkstelligen, daaronder begrepen de ondertekening van aanvullende documenten. De Klant draagt hierbij bij voorbaat alle toekomstige I.E.-rechten ("Toekomstige I.E.- rechten") over aan Leverancier, welke overdracht hierbij door Leverancier wordt aanvaard. In zoverre het toepasselijke recht de overdracht van Toekomstige I.E.- rechten niet toestaat, zal Klant op het moment van vestiging van enige Toekomstige I.E.-rechten en op eerste verzoek van Leverancier al het noodzakelijk doen voor de overdacht van Toekomstige I.E.-rechten. De Klant geeft Leverancier hierbij een onherroepelijke machtiging om – in naam van Klant – al het nodige te doen teneinde de overdracht van de hiervoor genoemde (Toekomstige) I.E.-rechten te bewerkstelligen.

3.3.3. In het geval partijen besluiten af te wijken van de bepalingen neergelegd in de artikelen 3.3.1. en 3.3.2., en schriftelijk overeenkomen dat de (Toekomstige) I.E.- rechten of enig deel daarvan zal worden overgedragen aan Klant, dan zal Klant in dat geval Leverancier een niet opzegbaar, wereldwijd, exclusief, royalty free en niet overdraagbare licentie geven voor het gebruik, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de exploitatie, publicatie en verveelvoudiging van (Toekomstige) I.E.- rechten of enig deel daarvan.

4. Bepalingen betreffende Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Plaats van Uitvoering
De plaats waar de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uitgevoerd dienen te worden, zal zijn aangegeven in de Overeenkomst. Ingeval de Overeenkomst geen plaats aanduidt waar voornoemde verplichtingen dienen te worden uitgevoerd, wordt die plaats naar eigen goeddunken door de Leverancier bepaald, doch niet voordat Afnemer daarover is geraadpleegd.

4.2 Tijdstip van Uitvoering

4.2.1 Het tijdstip of de periode waarop of gedurende welke de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zullen worden uitgevoerd, wordt bepaald in de Overeenkomst. Indien het tijdstip of de periode van Uitvoering afwijkt van hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, is een dergelijke afwijking slechts geldig indien de Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Indien is overeengekomen dat Uitvoering zal plaatsvinden gedurende een specifieke vooraf bepaalde periode, zal die periode slechts aanvangen nadat alle uit de Overeenkomst voortvloeiende en op de Afnemer rustende verplichtingen door de Afnemer zijn voldaan, alle openstaande facturen door de Afnemer zijn betaald, de door de Leverancier gewenste zekerheid is gesteld en alle overige bijzondere voorwaarden van de Leverancier in acht zijn genomen.

4.2.2 Indien de Overeenkomst terzake van de Uitvoering geen tijdsbepaling bevat, wordt die tijdsbepaling door de Leverancier naar eigen goeddunken bepaald, doch niet voordat Afnemer hierover is geraadpleegd. Voorzover de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van Diensten, wordt het in de Overeenkomst neergelegde tijdstip van Uitvoering uitsluitend opgevat als een schatting. Op de Leverancier rust evenwel een inspanningsverplichting om de Uitvoering (uiterlijk) op het contractueel overeengekomen tijdstip te realiseren.

4.3 Vertraging

4.3.1 Indien de Uitvoering wordt vertraagd tengevolge van (i) een handelen of nalaten van Afnemer, of (ii) een tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van enige verplichting welke blijkens artikel 3 van deze Voorwaarden op de Afnemer rust, is de Leverancier gerechtigd om het tijdstip of de periode waarop of waarbinnen dient te worden nagekomen te verlengen met een redelijke periode, welke tenminste gelijk zal zijn aan de extra tijd die met de vertraging gemoeid is. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Leverancier het recht heeft de termijn waarbinnen moet worden nagekomen te verlengen ingeval (i) de Leverancier niet de uit de Overeenkomst  voortvloeiende vooruitbetaling (of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende betaling) heeft ontvangen, of (ii) de Afnemer niet de zekerheid heeft gesteld die voldoet aan de bepalingen die daaromtrent in de Overeenkomst zijn opgenomen.

4.3.2 Alle extra kosten die ontstaan tengevolge van aan de Afnemer toerekenbare vertraging, komen voor rekening van de Afnemer.

4.3.3 Indien de Leverancier tekortschiet in de tijdige Uitvoering van de Overeenkomst en de oorzaak daarvan uitsluitend aan de Leverancier kan worden toegerekend, gunt de Afnemer de Leverancier twee weken respijt. Na afloop van die periode is Afnemer gerechtigd een gefixeerde schadevergoeding te vorderen ten bedrage van 0,5% van de waarde van de vertraagde Goederen voor elke volledige week dat de vertraging voortduurt. Het bedrag van deze gefixeerde schadevergoeding bedraagt in geen geval meer dan 5% van de waarde van de vertraagde Goederen en is slechts verschuldigd indien Afnemer kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt door de vertraging en de omvang van het geleden verlies dienovereenkomstig kan worden aangetoond. Voor vertragingsschade heeft Afnemer slechts recht op deze gefixeerde schadevergoeding. Iedere andere vergoeding van vertragingsschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3.4 Ingeval zich een al dan niet voorzienbare gebeurtenis voordoet waarop de Leverancier of haar toeleveranciers redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor de Leverancier haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet behoorlijk kan nakomen, ("Overmacht"), wordt de verplichting tot nakoming daarvan voor tenminste de duur van de overmachtsituatie opgeschort. Onder overmacht wordt in het bijzonder – maar niet limitatief – verstaan: brand, oorlogs- of vergelijkbare handelingen, rellen, opstand, mobilisatie, overstromingen, aardbevingen en andere natuurrampen, epidemieën, quarantainemaatregelen, stakingen, uitsluiting, opvordering, beperking van internationale betalingen, vervoersbeperkingen, alsmede beperkingen bij de verlening van vergunningen betreffende de Leverancier 's personeel, of betreffende de in- en uitvoer van goederen, gereedschappen en/of materialen.

4.4 Bijzondere bepalingen voor de Levering van Goederen

4.4.1 De Afnemer is niet gerechtigd om Levering of de acceptatie van de Goederen af te wijzen of te weigeren op de enkele grond dat zich geringe gebreken voordoen die niet in de weg staan aan het normale gebruik van de Goederen conform de Overeenkomst, mits de Leverancier toezegt zulke gebreken na Levering van de Goederen te verhelpen.

4.4.2 Alle Goederen worden geleverd 'Af Fabriek Leverancier, Nederland', exclusief verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.4.3 Ingeval het verzenden of afhalen van de Goederen naar/op de aangewezen plaats van Levering wordt vertraagd om redenen die zich buiten de invloedssfeer van de Leverancier bevinden, is de Leverancier gerechtigd de Goederen voor rekening van Afnemer op te slaan in een opslagplaats naar keuze van de Leverancier. Met de opslag wordt de Levering geacht te hebben plaatsgevonden en wordt het risico voor de Goederen geacht op de Afnemer te zijn overgegaan.

4.4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft de Leverancier het recht de Goederen in delen of deelverzendingen te leveren. Iedere deellevering kan door de Leverancier apart worden gefactureerd, in welk geval de Afnemer de afzonderlijke facturen zal voldoen als deel van de totale Contractsprijs.

4.4.5 Iedere wijziging in wet- of regelgeving van een staat of van een classificatiemaatschappij die tot stand komt na het moment waarop de Leverancier en de Afnemer de Overeenkomst zijn aangegaan, zal niet tot aansprakelijkheid van de Leverancier kunnen leiden.

4.5 Bijzondere bepalingen voor het verrichten van Diensten

4.5.1 Algemene bepalingen voor Diensten en werkuren
(1) Nakoming van de Overeenkomst tot het verrichten van Diensten zal wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien
- de Leverancier de Afnemer heeft medegedeeld dat de overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd en het Acceptatie Protocol is getekend; of - acht dagen zijn verstreken na het tijdstip van de bovengenoemde kennisgeving en de Afnemer gedurende die periode heeft nagelaten de verrichte Diensten ter goedkeuring te inspecteren en/of de Leverancier niet in kennis heeft gesteld van zijn goedkeuring of afkeuring van de verrichte Diensten;
of
- de Afnemer, zonder voorafgaande goedkeuring van de Leverancier en tijdens de periode waarin  Diensten worden verricht, de zaken waarop of waaraan de Diensten werden, in bedrijf stelt of gaat gebruiken.
(2) Tenzij uitdrukkelijk anders volgt uit de Overeenkomst, zullen Diensten worden verricht in  werkweken welke in overeenstemming zullen zijn met de industriële gebruiken binnen de bedrijfstak. Een werkdag wordt geacht een mandag te zijn.
(3) Uren gewerkt buiten de normale werkuren, op zondagen of op officiële feestdagen, zullen separaat als overuren in rekening worden gebracht.
(4) Het Personeel van de Leverancier zal -waar mogelijk- de werkomstandigheden op het terrein van Afnemer, alsmede de klimatologische omstandigheden van het land waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, in acht nemen.

4.5.2 Aanvullende verplichtingen van Afnemer voor het verrichten van Diensten
(1) Gedurende de Uitvoering is de Leverancier gerechtigd het door haar ingezette personeel te vervangen door ander gekwalificeerd personeel.
(2) Ingeval van ongevallen of ziekte van het Personeel van de Leverancier dient de Afnemer de benodigde (professionele) ondersteuning te verlenen.
(3) Wachttijd waarvoor de Leverancier niet verantwoordelijk is, wordt als zijnde gewerkte tijd bij Afnemer in rekening gebracht.

4.5.3 Risico-overgang
(1) Indien terzake geen bijzondere afspraken zijn gemaakt, gaat het risico van onvoorzien tenietgaan of onvoorziene verslechtering van de zelfstandige onderdelen of het eindresultaat van de door de Leverancier verrichte Diensten op de Afnemer over op het moment waarop de  Leverancier de Afnemer ervan in kennis stelt dat de Diensten volledig zijn verricht. Indien één of meerdere proefvaarten op zee of in binnenwateren is/zijn overeengekomen, gaat het risico eerst over op de Afnemer nadat de betreffende proefvaart(en) met goed gevolg is/zijn afgerond.
(2) Overeenkomstig de voor dit doel gemaakte afspraken heeft de Leverancier de beschikking over door de Afnemer ter beschikking gestelde voorwerpen en materialen. Het risico van onvoorzien tenietgaan of onvoorziene verslechtering van deze voorwerpen en materialen rust op de Afnemer. Ingeval de Leverancier verantwoordelijk mocht zijn voor enige vorm van schade aan deze voorwerpen en materialen, is artikel 7 is van toepassing.
(3) Indien het verrichten van Diensten of het uitvoeren van één of meerdere proefvaarten wordt onderbroken, stopgezet of vertraagd om redenen buiten de macht van de Leverancier, dan gaat het risico van onvoorzien tenietgaan of onvoorziene verslechtering van de reeds verrichte Diensten gedurende de periode van de onderbreking, stopzetting of vertraging over op Afnemer.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle Goederen die door de Leverancier worden geleverd, blijven eigendom van de Leverancier totdat Afnemer aan zijn verplichtingen uit deze en een eventuele eerdere soortgelijke overeenkomst tussen Afnemer en de Leverancier heeft voldaan.

5.2 Tot het moment waarop de eigendom met inachtneming van het vorige lid is overgedragen aan de Afnemer, is de Afnemer niet gerechtigd tot enigerlei handeling waardoor de ongehinderde uitoefening van het eigendomsrecht van de Leverancier wordt belemmerd of onmogelijk wordt. Zo zal Afnemer zich dienen te onthouden van handelingen zoals, onder andere, het samenvoegen - tijdens enig productieproces of tijdens opslag - van de geleverde Goederen met andere goederen, het overdragen, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren van geleverde Goederen met een beperkt zekerheidsrecht, of het naar een ander land overbrengen van de geleverde Goederen. Daarenboven dient Afnemer al het redelijke te ondernemen om de eigendomsrechten van de Leverancier veilig te stellen en dient Afnemer de Goederen onmiddellijk aan de Leverancier te retourneren indien de Leverancier daarom mocht verzoeken.

6. Garantie

6. 1 Algemeen
Voor zover de leden 2, 3 en 4 van dit artikel geen afwijkende bepalingen bevatten voor de betreffende garantie, gelden de hiernavolgende bepalingen van dit lid voor alle garanties van de
zijde van de Leverancier.

6.1.1 De garantieverplichting van de Leverancier is, naar keuze van de Leverancier, beperkt tot hetzij reparatie, hetzij vervanging - in haar eigen bedrijf of elders en gedurende de normale bedrijfstijd - van gebreken ten gevolge van fabricagefouten, gebruik van gebrekkige materialen of een gebrekkig ontwerp, mits het gebrek gedurende de garantieperiode schriftelijk aan de Leverancier is gemeld binnen 7 dagen nadat de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het gebrek.

6.1.2 Gebrekkige of defecte onderdelen welke door de Leverancier zijn vervangen zullen door de Afnemer aan de Leverancier ter beschikking worden gesteld op diens verzoek en zullen bovendien geacht worden aan de Leverancier in eigendom toe te behoren vanaf het moment van vervanging.

6.1.3 De garantie van de Leverancier strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van of in verband staan met:  (i) enige materialen of onderdelen of ontwerpen die door of namens Afnemer ter beschikking zijn gesteld, (ii) de nalatigheid of anderszins onjuist handelen of nalaten door Afnemer, diens personeel of vertegenwoordigers of derden, (iii) onjuiste installatie en veranderingen die zonder de schriftelijke toestemming van de Leverancier zijn uitgevoerd. In het bijzonder strekt deze garantie zich niet uit tot enigerlei gebreken die zijn veroorzaakt door of in verband staan met bij normaal gebruik optredende slijtage, het gebruik van ondeugdelijke materialen door de Afnemer, noch tot gebreken die zijn ontstaan door enigerlei gebruik, onderhoud, bediening of werking van de Goederen of enig deel daarvan, voor zover dat niet overeenkomstig handleidingen, instructies of technische specificaties van de Leverancier is geschied, dan wel voor zover dat heeft plaatsgevonden in strijd met de vereisten van behoorlijk technisch vakmanschap.

6.1.4 De garantieverplichting strekt zich niet uit tot vergoeding van kosten die dienen te worden gemaakt als gevolg van het opgetreden gebrek. Onder dergelijke kosten worden - onder meer - begrepen kosten van kraangeld, elektriciteit, steigermateriaal of ondersteunende werkzaamheden, dokkosten, demontage- en montagekosten en reis- en verblijfskosten van het Personeel. Indien de uit de garantie voortvloeiende reparatie- of vervangingsverplichting uitgevoerd dient te worden buiten Nederland, zal de Leverancier, naast de kosten voor materialen, slechts de kosten van arbeidstijd van zijn Personeel voor zijn rekening nemen voor zover die kosten ook zouden zijn gemaakt indien de garantieverplichting in Nederland zou zijn uitgevoerd. De Afnemer zal alle reis- en verblijfskosten, verletskosten, en kosten voor wachttijden voor zijn rekening nemen, evenals alle andere kosten welke op grond van deze Voorwaarden voor rekening komen van de Leverancier.

6.1.5 De Afnemer komt geen beroep toe op enige garantiebepaling totdat de Afnemer de volledige Contractsprijs aan de Leverancier heeft voldaan.

6.2 Garantie voor geleverde Goederen

6.2.1 De garantieperiode eindigt hetzij 12 ( twaalf) maanden na afloop van de datum waarop (i) de geleverde Goederen in gebruik zijn genomen; of (ii) de proefvaart(en) met goed gevolg is/zijn afgerond; of (iii) het Acceptatie Protocol is uitgegeven; hetzij 18 (achttien) maanden na de Levering van de Goederen, afhankelijk van welke datum het eerst wordt bereikt.

6.2.2 Voor Goederen welke volgens art. 6.1 zijn gerepareerde of vervangen geldt geen nieuwe of  aanvullende garantie.

6.2.3 Garantie zal slechts worden verstrekt voor Goederen welke door de Leverancier zijn geleverd, geïnstalleerd of geproduceerd.

6.3 Garantie voor verrichte Diensten

6.3.1 De Leverancier garandeert dat de Diensten naar beste kunnen zullen worden verricht. Een verdergaande garantie met betrekking tot verrichte Diensten wordt niet verstrekt.

6.3.2 Alle vorderingen welke door de Afnemer worden ingesteld tot vergoeding van schade die de Afnemer heeft geleden als gevolg van beschadiging of vernietiging van het object waarop, waarin of waaraan de Diensten door de Leverancier werden verricht, zijn onderworpen aan artikel 7 van deze Voorwaarden.

6.4 Garantie voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

In het geval dat Goederen of Diensten inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, is de Leverancier uitsluitend gehouden om, naar keuze, ofwel voor Afnemer het recht te verkrijgen om van de Goederen gebruik te blijven maken, ofwel om de Goederen dusdanig te wijzigen dat zij niet langer inbreuk maken.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De contractuele aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot het nakomen van de garantieverplichtingen zoals genoemd in artikel 6 van deze Voorwaarden.

7.2 De aansprakelijkheid van de Leverancier zal bovendien te allen tijde beperkt zijn tot 1) de Contractprijs (gecalculeerd naar een gemiddeld gebruik van mankracht en faciliteiten), of 2) het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Leverancier zal worden uitbetaald, afhankelijk van welk bedrag het laagst is.

7.3 De Leverancier zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor economische schade of gevolgschade met inbegrip van - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van of verband houdend met milieuverontreiniging, dokkosten of montage en demontage.

7.4 De Afnemer vrijwaart de Leverancier voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) Overeenkomst, tenzij de Leverancier ten opzichte van de Afnemer aansprakelijk zou zijn.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal betaling geschieden hetzij in contanten bij aflevering, hetzij door overmaking binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum van het factuurbedrag naar een door de Leverancier ter zake aangewezen bankrekening. Betaling geschiedt zonder enigerlei verrekening, vorderingen, compensatie, aftrek of inhouding.

8.2 De Afnemer zal op ieder redelijk verzoek van de Leverancier zekerheid stellen voor de volledige Contractsprijs. Indien de Afnemer niet aan een dergelijk  verzoek voldoet, heeft de Leverancier het recht om de Overeenkomst met een schriftelijke aanzegging aan de Afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

8.3 Ieder vorm van bezwaar tegen de inhoud van de factuur zal door de Afnemer binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan de Leverancier worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht door de Afnemer te zijn aanvaard.

8.4 Indien Afnemer enige van de bovenstaande verplichtingen niet nakomt, is Afnemer aan de Leverancier rente verschuldigd over het openstaande bedrag tegen 1,5 % (anderhalf procent) per maand of deel van een maand. Daarenboven is de Leverancier gerechtigd om, na schriftelijke aanzegging, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling is ontvangen met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst of bepalingen van deze Voorwaarden. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Afnemer, waarbij 15 % (vijftien procent) van het te incasseren bedrag als minimum vergoeding heeft te gelden.

9. Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

Ingeval van Overmacht is iedere partij afzonderlijk van de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien de periode van overmacht zonder onderbreking 6 maanden heeft  voortgeduurd. Daarnaast is de Leverancier gerechtigd om de uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te beëindigen of op te schorten ingeval de Afnemer een uit deze Voorwaarden voortvloeiende verplichting niet nakomt, of indien de Leverancier redenen heeft om aan te nemen dat Afnemer niet in staat zal zijn die verplichtingen na te komen.

10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlandsrecht.

10.2 Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst zullen worden opgelost door minnelijk overleg tussen de betrokken partijen.

10.3 Ingeval dit minnelijk overleg niet tot een voor de contractspartijen aanvaardbare oplossing leidt, en de Afnemer niet in Nederland gevestigd is, zal het geschil door arbitrage worden beslecht volgens de Arbitration Rules van de International Chamber of Commerce (ICC), waarbij een of meerdere arbiters volgens de eerdergenoemde regels zullen worden benoemd. De arbitrage procedure zal plaatsvinden in de Engelse taal in de Nederlandse plaats van vestiging van de Leverancier.

10.4 Indien de Afnemer gevestigd is in Nederland en het minnelijk overleg niet tot een voor de contractspartijen aanvaardbare oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.